• dyslexia, dysorthography, ډیسکلکولیا, dysgraphia
  • د پاملرنې ستونزې او عالي فعالیت (ADHD)
  • ستونزې ژبه
  • د ځانګړو ناروغیو درملنهزده کړېدپاملرنه د ژبه
  • د voce
  • د بلع
  • د د والدینو ملاتړ د ماشومانو د چلند د ستونزو اداره کولو لپاره

ټایپ کول پیل کړئ او د لټون لپاره په Enter کلیک وکړئ

تېروتنه: منځپانګه ژغورلی دی !!